Kiitos että hyväksyit evästeet.

Nyt voit piilottaa tämän viestin tai oppia lisää "evästeitä"

Finland

Käyttöehdot

1.       Käyttöehtojen soveltaminen ja hyväksyminen

Tämän Zoetis Finland Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") tarjoaman www.zoetis.fi -sivuston (jäljempänä "Sivusto") käyttäminen edellyttää, että Sivuston käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Avaamalla Sivuston, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja.

2.       Sivuston käyttötarkoitus

Sivusto on kaikille avoin ja tarkoitettu kaikille niille jotka ovat kiinnostuneita Yhtiöstä ja sen tuotteista. Sivustolla annetaan yleistä tietoa Yhtiöstä, Yhtiön tuotteista sekä eläimistä ja niiden terveydenhoidon tärkeydestä.

Sivusto on tarkoitettu ainoastaan yleistä tiedottamistarkoitusta varten. Sivustolla olevaa tietoa ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan esim. eläinlääkärin suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Sivuston tarkoituksena siten ole tarjota eläinlääkärin arviota esim. Käyttäjän lemmikin terveydentilasta.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu oman lemmikkinsä terveydestä. Tehdessään lemmikkinsä terveydentilaan kohdistuvia päätöksiä, Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa eikä Käyttäjän tule pitää Sivustolta ilmenevää tietoa millään tapaa eläinlääketieteellisesti perusteltuna kehotuksena tai ohjeistuksena ryhtyä toimenpiteisiin esim. oman lemmikkinsä terveydentilan kohentamiseksi tai sairauden, allergian, vamman tai muun vaivan hoitamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Käyttäjän tulee aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin halutessaan saada arvion lemmikkinsä terveydentilasta tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua lemmikkinsä sairauteen, allergiaan, vammaan tai muuhun vaivaan.

3.       Sivuston sisältö ja kolmansien osapuolten linkit

Sivustolla esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Siirtyessään kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä näiden verkkosivustojen omat käyttöehdot. Yhtiö ei vastaa millään tavalla kolmansien osapuolten antamien tietojen oikeellisuudesta, sivustojen sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä aineistosta, joka on julkaistu kolmansien osapuolten sivustoilla tai joka siirretään kolmansien osapuolten sivustoilta Yhtiön Sivustoon. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille eivät missään olosuhteissa luo oikeudellista suhdetta Yhtiön ja kolmansien osapuolten välille.

4.       Henkilötietojen käsittely ja evästeet (cookies)

Yhtiö ei kerää Käyttäjästä henkilötietoja Käyttäjän vieraillessa Sivustolla.

Yhtiö kerää tietoa Käyttäjän vierailusta Sivustolla evästeiden avulla parantaakseen ja kehittääkseen Sivuston käyttäjäkokemusta. Evästeiden avulla Yhtiö kerää automaattisesti tietoa Käyttäjän käynnistä Sivustolla. Yhtiö ei kuitenkaan kerää evästeiden avulla tietoja tunnistettavassa muodossa; Yhtiö ei kerää Käyttäjästä tunnistettavissa olevia tietoja tai tietoja, joita voisi yhdistää hänen henkilöllisyyteensä (kuten esim. Käyttäjän ip-osoitteen).

5.       Immateriaalioikeudet Sivustoon

Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Sivuston sisältöön, ulkoasuun ja Sivustosta saatavilla olevaan aineistoon. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Sivustosta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Sivuston aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa käyttää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

6.       Vastuunrajoitus

Yhtiö toimittaa Sivuston "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavissa". Yhtiö ei takaa, että Sivustoa voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Sivustolla esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Sivuston käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Sivustolta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän mukaisesti Yhtiö ei muun muassa vastaa mistään Käyttäjän lemmikin terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman, jotka aiheutuvat Sivuston innoittamista tai Sivustoon liittyvistä liikuntasuorituksista tai muista harjoitteista, ruokavalion muutoksista tai lääkityksestä.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Sivuston tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei myöskään vastaa tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

7.       Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka syntyy sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

8.       Käyttöehtojen muutos

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, Sivuston käyttö ei ole sallittua.

9.       Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä Käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa.

OTA YHTEYTTÄ

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh: +358 (0) 94 30 040